Podstawowe zasady odbioru odpadów

1. Klienci chcący skorzystać z usług Lub-Eko-Plus każdorazowo zobowiązani są do zgłaszania odbiorów lub awizację dostaw. Zgłaszanie odbiorów lub awizację dokonujemy drogą telefoniczną lub mailową ( numery i adresy w zakładce Kontakt). Zgłoszenie lub awizacja każdorazowo musi być potwierdzona i zaakceptowana przez pracownika Lub-Eko-Plus, zleceniobiorca może być poproszony o przesłanie zlecenia na adres firma@lubekoplus.com.pl.
Zgłoszenie lub awizacja powinna zawierać podstawowe dane o odpadach ( wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, patrz poniżej) tj. : rodzaj odpadu, kod odpadu, ilość odpadu , sposób pakowania odpadu. Pracownik Lub-Eko-Plus poinformuje o aktualnych stawkach za przyjęcie odpadu.
Brak awizacji lub niezgodność odpadu z awizacją lub zgłoszeniem może spowodować odmowę przyjęcia odpadu i naliczenie dodatkowych kosztów ( np. za podstawienie auta pod załadunek)
W celu kontroli zgodności z awizacją dostarczonych lub odebranych odpadów Lub Eko Plus zastrzega sobie prawo do pobierania próbek oraz ich badania we własnym zakresie oraz kontrolę organoleptyczną. W przypadku stwierdzenia rozbieżności Lub Eko Plus zastrzega sobie prawo wstrzymania odbioru odpadów, zwrotu odpadów na koszt klienta lub renegocjację cen.
2. Wszystkie opakowania, w których dostarczane są odpady muszą być opisane nazwą dostawcy oraz kodem odpadu. Opakowania, w których dostarczane są odpady ( w tym palety) nie podlegają zwrotowi, a ich masa zostaje wliczona w masę odpadów.
Odpady muszą być spakowane lub przygotowane do transportu w sposób selektywny (umożliwiający ich identyfikację) , nie mogą powodować wycieków , nadmiernego zapylenia itp. Sposób pakowania powinien umożliwić szybki załadunek, rozładunek oraz bezpieczeństwo w transporcie. Ewentualne szkody spowodowane nieprawidłowym pakowaniem będą obciążały nadawcę (klienta)
3. Lub-Eko-Plus pobiera jednorazową opłatę za ważenie odpadów na wadze samochodowej w wysokości 20 zł +vat
4. Klienci nie posiadający historii współpracy z Lub-Eko-Plus przed wykonaniem zlecenia mogą być poproszeni o wpłatę zaliczki na poczet zamawianej usługi lub będą rozliczani gotówkowo. Klienci dostarczający odpady na bazę Lub-Eko-Plus do kwoty 200 zł netto będą rozliczani wyłącznie gotówkowo lub płatność kartą .
5. Minimum logistyczne na terenie zakładu - 100 zł ( minimalna kwota do zapłaty)
6. Klienci zlecający usługę zagospodarowania odpadów firmie Lub-Eko-Plus potwierdzają zleceniem zapoznanie się z zasadami odbioru i je w pełni akceptują.

Zasady odbioru odpadów niebezpiecznych (00 00 00 *)

1. Dokumentacja - Klienci chcący zlecić odbiór odpadów niebezpiecznych zobowiązani są do podania podstawowych danych o odpadach oraz dodatkowo zobowiązani są przesłać wypełniony formularz "Opis odpadu niebezpiecznego", wzór formularza do pobrania w linku poniżej oraz kartę charakterystyki substancji chemicznych.W przypadku zdawania więcej niż z jedna substancji chemicznej zleceniodawca zobowiązany jest przygotować wykaz substancji chemicznych , które zamierza oddać.
2. Pakowanie i znakowanie - Odpady niebezpieczne muszą być spakowane w przeznaczone do tego celu opakowania, w przypadku transportu na zasadach ADR opakowania muszą posiadać ważny certyfikat dopuszczający do użytku. Opakowania muszą być oznakowane etykietą zgodną z rozporządzeniemMinistra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. 2020, poz. 1742) Treść rozporządzenia jest dostępna pod linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001742/O/D20201742.pdf W przypadku transportu na zasadach ADR opakowania należy opisać zgodnie z kartami charakterystyki i wymogami prawa tj. posiadać numer UN oraz znaki ostrzegawcze w postaci piktogramów. W przypadku zdawania kilku substancji opis na opakowaniu musi identyfikować zawartość.

Brak spełnienia powyższych wymogów może spowodować odmowę przyjęcia odpadu oraz naliczeniem dodatkowych opłat ( np. za podstawienie auta pod załadunek)

Przypominamy, że zgodnie z prawem nadawca jest zobowiązany do prawidłowego nadania przesyłek do transportu i ponosi za to prawną odpowiedzialność w trakcie całego transportu.

Klientów chcących skorzystać z kompleksowej usługi przygotowania odpadów do transportu zgodnie z zasadami ADR zapraszamy do kontaktu firma@lubekoplus.com.pl

Cechy decydujące o uznaniu odpadów za niebezpieczne

Z dniem 6 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o odpadach uchylająca załącznik III do ustawy, zawierający opis cech decydujących o tym, że odpady są niebezpieczne.
Od tej daty wszyscy wytwórcy odpadów kwalifikując wytwarzane przez siebie odpady jako niebezpieczne („*”), muszą – weryfikując cechy odpadów – stosować wprost rozporządzenia unijne: 1357/2014 i 2017/997.

 Plik do pobrania tutaj: